องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการกำกับติตดามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน ปี2561


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560   
>>รายละเอียด ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2 

แผนดำเนินงานปี 2561 ส่วนที่หนึ่ง  >>รายละเอียด    ส่วนที่สอง  >>รายละเอียด  - ผด.1   - ผด.2

ายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน ปี2561  >>รายละเอียด ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 4

แผนดำเนินงานปี 2562 ส่วนที่หนึ่ง  >>รายละเอียด    ส่วนที่สอง  >>รายละเอียด  - ผด.1   

ายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน ปี2562 >>รายละเอียด ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 4

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561   >>รายละเอียด ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256ส่วนที่หนึ่ง  >>รายละเอียด    ส่วนที่สอง  >>รายละเอียด  - ผด.1   

รายงานการกำกับติตดามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน ปี2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561


 
View : 281