องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

กองคลัง

นายปรัชญา ปาณาตี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางบุญเลี้ยง ชัยเขต
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอรอนงค์ กันแม้น
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพัชรีย์ ไชยวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางพรพิมล จันโท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวปภาดา ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ