องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
กองคลัง

นายปรัชญา ปาณาตี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางบุญเลี้ยง ชัยเขต
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอรอนงค์ กันแม้น
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพัชรีย์ ไชยวรรณ
ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางพรพิมล จันโท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวปภาดา ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ