องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
กฎหมายและระเบียบ


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562   25 พ.ค. 63 6
การจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561   22 พ.ค. 63 3
ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   22 พ.ค. 63 4
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   22 พ.ค. 63 7
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543   22 พ.ค. 63 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   22 พ.ค. 63 2
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   22 พ.ค. 63 3
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562   22 พ.ค. 63 3
View : 314