องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กิจกรรมวัยเด็กแห่งชาติ 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนแก โรงเรียนบ้านหนองรุง โรงเรียนบ้านหนองให... วันที่ 15 ม.ค. 63 (ดูู 4)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (พอ.สว)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันที่ ... วันที่ 23 ธ.ค. 62 (ดูู 6)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กำหนดดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภ... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 16)

บ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ

โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียตริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉล... วันที่ 19 มิ.ย. 62 (ดูู 35)

กีฬาศรีโนนงามสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 / 2562

กีฬาศรีโนนงามสัมพันธ์ ครั้งที่ 17/2562 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 47)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ... วันที่ 16 ม.ค. 62 (ดูู 66)

มอบบ้านผุู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส (มูลนิธิชีวิตไม่สิ้นหวัง)

มอบบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชีวิตไม่สิ้นหวัง โดยคุณชนฆ์เจริญ วันชัยจิระ... วันที่ 26 ต.ค. 61 (ดูู 89)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2561

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศร... วันที่ 25 ก.ย. 61 (ดูู 86)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กเยาวชนและเด็กวัยเรียน ปี 61

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อสัมพันธ์แก่เด็กเยาวชนและเด็กวัยเรียน ปี 2561 ในวันที... วันที่ 31 ก.ค. 61 (ดูู 76)

โครงการศรีโนนงามพัฒนา “ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศรีโนนงามพัฒนา “ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับคณะผู้บริหาร อบต. สมา... วันที่ 26 มิ.ย. 61 (ดูู 88)

ทำบุญตักบาตรอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

คณะผุู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลศรีโนนงาม ร่วมทำบุญตักบาตรอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่... วันที่ 1 มิ.ย. 61 (ดูู 104)

รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

รดน้ำขอพรท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม และท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม... วันที่ 19 ม.ย. 61 (ดูู 120)

เทศกาลข้าวโพดหวานของดีศรีรัตนะ ปี 2561

งานเทศกาลข้าวโพดหวานของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จัง... วันที่ 22 มี.ค. 61 (ดูู 154)

กีฬาศรีโนนงามสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 / 2561

กีฬาศรีโนนงามสัมพันธ์ คร้้งที่ 16 ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามหน้าที่ทำการองค... วันที่ 26 ก.พ. 61 (ดูู 113)

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้าหนองหัวลิง

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านหนองหัวลิง หมุู่ 7 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ออกให้บริการอำนวยค... วันที่ 18 ม.ค. 61 (ดูู 98)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรเทคโนโลยี" 13 มกราคม 2561 ... วันที่ 18 ม.ค. 61 (ดูู 96)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" หน่วยราชการและประชาชนจิตอาสา วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหนองสาธารณะ... วันที่ 26 ธ.ค. 60 (ดูู 138)

โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560 ด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือจา... วันที่ 10 ส.ค. 60 (ดูู 90)

จังหวัดเคลื่อนที่ รร.โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณรร.โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี เพื... วันที่ 10 ส.ค. 60 (ดูู 146)

โครงการศรีโนนงามชุมชนสะอาด ปลอดขยะ ลดโรค

000... วันที่ 3 ก.ค. 60 (ดูู 117)