องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
กองช่าง

นายปรัชญา ปาณาตี
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นายกิตติพงษ์ พิมคงคา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายประจักษ์ เลี้ยวไทยสง
ผู้ช่วยช่างประปา