องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

กองช่าง

นายปรัชญา ปาณาตี
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

นายประจักษ์ เลี้ยวไทยสง
ผู้ช่วยช่างประปา