องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อรวมกฏหมายท้องถิ่น วันที่ ผู้ชม
มติ ก.อบต.

มติ ก. อบต. กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือ...

13 พ.ย. 61 52
กฎระเบียบกระทรวง

กฎระเบียบกระทรวง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปก...

13 พ.ย. 61 52
พรก/พรบ.

...

13 พ.ย. 61 46
ตอบข้อหารือ

...

13 พ.ย. 61 158
มท 0808.2/ว0679 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มท 0808.2/ว0679 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข...

13 พ.ย. 61 1054
แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560

แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประ...

13 พ.ย. 61 50