пї ทำเนียบบุคลากร : คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

คณะผู้บริหาร

นายประดิษฐ์ สานทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
โทร 082-2025663

นายอภิรักษ์ มิ่งขวัญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
097-9571792

นางสาววิภา สารคิด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
061-0375620

นายโพธิ์ ภูมิสถาน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
085-0150645