องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 19

คณะผู้บริหาร

นายอินศร บุญสาง
นายก อบต.ศรีโนนงาม

นายเฉลิมพร ภาษี
รองนายก อบต.

นายวันดี กรรมกร
รองนายกอบต.

นายสงัด จันแทน
เลขานุการนายก อบต.