องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
สมาชิกสภา

นายสุดใจ หัสดง
ประธานสภา อบต.

นางพรพิมล บุญสาง
รองประธานสภา อบต.

นายปรัชญา ปาณาตี
เลขานุการสภา อบต.

นายทองพันธ์ สายสังข์
ส.อบต. หมู่ 1

นางวิภา สาระคิด
ส.อบต.หมู่ 2

นายสุลี ภาชื่น
ส.อบต.หมู่ 2

นายสังวาลย์ หอมหุล
ส.อบต.หมู่ 3

นายศิริศักดิ์ ทวี
ส.อบต.หมู่ 3

นายดำรง ถันทอง
ส.อบต.หมู่ 4

นายวงษ์ราช วรจักร์
ส.อบต.หมู่ 4

นายทอง ศรีบุญเรือง
ส.อบต.หมู่ 5

นายบุญทัน รัตนะ
ส.อบต.หมู่ 6

นายสมหมาย รุ่งแสง
ส.อบต.หมู่ 6

นายทองพูน กัลยาเนียม
ส.อบต.หมู่ 7

นางนิลุบล มิ่งขวัญ
ส.อบต.หมู่ 7

นางสุรี โพธิ์อุดม
ส.อบต.หมู่ 8

นายสุทธี แทนพันธ์
ส.อบต.หมู่ 8

นายบรรเทิง อุดรสาร
ส.อบต.หมู่ 9

นายแหลมทอง โยธี
ส.อบต.หมู่ 9

นางพยอม โยธา
ส.อบต.หมู่ 10

นางสุชาดา สุภาพันธ์
ส.อบต.หมู่ 10