องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกิตติศักดิ์ มีศิลป์
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน หัวหน้าสถานศึกษา

นางศุภรักษ์ หัสดง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองใหญ่ -ตาไทย)

นางบุปผา แจ่มปัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิจิตรา จันแทน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองใหญ่ - ตาไทย)

นางสาวทิพรัตน์ จันแทน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองใหญ่ - ตาไทย)

นางสาวจุฑารัตน์ บุญรักษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสิริลักษ์ วงนิล
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโนนงาม)

นางสาวรุ่งนภา สุภาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองรุง)