องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางจรัญญา สายทอง
นักวิชาการศึกษา

นางศุภรักษ์ หัสดง
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองใหญ่ -ตาไทย)

นางบุปผา แจ่มปัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพิจิตรา จันแทน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองใหญ่ - ตาไทย)

นางสาวทิพรัตน์ จันแทน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองใหญ่ - ตาไทย)

นางสาวจุฑารัตน์ บุญรักษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสิริลักษ์ วงนิล
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโนนงาม)

นางสาวรุ่งนภา สุภาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองรุง)