องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานปลัด

นายปรัชญา ปาณาตี
ปลัด อบต.

นางประภาพร พวงพรหม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นายกิตติศักดิ์ มีศิลป์
นักวิชาการเกษตร/รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นายสมชาย ดงเตย
นักพัฒนาชุมชน

นายฉัตร์ชัย บุญรินทร์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสิริญานี กันแม้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจินตนา ศรีเมือง
นักจัดการงานทั่วไป

นายเลิศศักดิ์ ถิระโคตร
นักป้องกันฯ

นางสาวอภัสรา พรมโลกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพัฒตรา โยธี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายประกิต ติงสะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นางสาวอิงอร วรรณา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นายกรวิชย์ ภาษี
คนงานเกษตร

นางสาวสุดา แจ่มเชื้อ
นักการภารโรง

นายคำพอง บริสุทธิ์
ยาม