пї คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 » แสดงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏฺิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 » มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

 • คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักการจัดทำแผนและโครงการพัฒนาท้องถิ่นดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือการบันทึกข้อมูล e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • การบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ฯ ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  าวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 •  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 •  คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นinfo  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
 • คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่   
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 • คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

  View : 703
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :