пї ทำเนียบบุคลากร : หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวหน้าส่วนราชการ

นายปรัชญา ปาณาตี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
088-4165315

นายปภังกร มีศิลป์
นักวิชาการเกษตร/รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
063-2436754

นางบุญเลี้ยง ชัยเขต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
085-7486548

นางสาวปฏิมาภรณ์ โสรส
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา
085-4971519

นายชัยวิชิต พรหมประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0615279650