пї กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10


รวมกฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบต.ศรีโนนงาม
 

รัฐธรรมนูญฯ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาต่างๆ

>> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น

>> พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

>> พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2)

>> พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

>> พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

>> พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

>> พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

>> พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

>> พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

>> พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

>> พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

>> พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

>> พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

>> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

>> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

>> พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

>> พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พุทธศักราช 2457

>> พระราชบัญญัติเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551

>> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

>> พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2560

>> พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

>> พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535

>> พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบต่างๆ


>> ระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน ฯ พ.ศ.2551

>> ระเบียบ มท. ว่าด้วยการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

>> ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ของ อปท พ.ศ 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 และข้อ 27

>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

>> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560

>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

>> ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ ของ อปท. พ.ศ. 2547 

>>ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ ของ อปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548  

>>ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ ของ อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558   

>>ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ ของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

View : 760