пї ทำเนียบบุคลากร : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปฏิมาภรณ์ โสรส
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา
085-4971519

นางสาวปฏิมาภรณ์ โสรส
นักวิชาการศึกษา
085-4971519

นางศุภรักษ์ หัสดง
ครูผู้ดูแลเด็ก
0802951278

นางบุปผา แจ่มปัญญา
ครูผู้ดูแลเด็ก
093-4353144

นางสาวพิจิตรา จันแทน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองใหญ่ - ตาไทย)
062-1306255

นางสาวทิพรัตน์ จันแทน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโนนงาม)
090-2362233

นางสาววิชุดา ยาหอม
นักวิชาการวัฒนธรรม
094-3336592

นางสาวสิริรักษ์ วงนิล
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโนนงาม)
064-4657424

นางสาวรุ่งนภา สุภาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองรุง)
095-6201298