пї ทำเนียบบุคลากร : กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

กองคลัง

นางบุญเลี้ยง ชัยเขต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
085-7486548

นางบุญเลี้ยง ชัยเขต
นักวิชาการเงินและบัญชี
085-7486548

นางอรอนงค์ กันแม้น
นักวิชาการพัสดุ
086-2571663

นางสาวพัชรีย์ ไชยวรรณ
ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
087-4577123

นางพรพิมล จันโท
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
063-0218609

นางสาวปภาดา ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
093-3695354