пї คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือสำหรับประชาชน

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  •  คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
  •  คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
  •  คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
  • คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  
  •  คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)  
  • คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
  • คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย  
  • คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

  View : 558
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :