пї แผนพัฒนาท้องถิ่น : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 21 มิ.ย. 65 4
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 4 มี.ค. 65 122
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 19 ม.ย. 64 430
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 18 มี.ค. 64 450
แผนการดำเนินงาน ปี 2563 20 พ.ค. 63 645
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 28 ม.ย. 63 697
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) 28 ม.ย. 63 630
แผนอัตรากำลังสามปี 28 ม.ย. 63 729
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 27 ม.ย. 63 646
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน ปี2561 27 ม.ย. 63 768
แผนดำเนินงานปี 2562 27 ม.ย. 63 585
แผนดำเนินงานปี 2561 27 ม.ย. 63 715
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 27 ม.ย. 63 653
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560) 27 ม.ย. 63 661