пї แผนอัตรากำลังสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ:: แผนอัตรากำลังสามปี


แผนอัตรากำลังสามปีดาวน์โหลด วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. (2564-2566)   21 มิ.ย. 64 270
บัญชีเสนอขอความเห็นขอบเสนอ ก.อบต.จังหวัด   5 มิ.ย. 63 354
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งท่ี 1/2563   5 มิ.ย. 63 360
แผนอัตรากำลัง   28 ม.ย. 63 367
วันที่ : 28 เมษายน 63 View : 772
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :