пї มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี 2564

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 64 View : 223
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :