пї มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน : อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินการกิจการ การประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 6 ก.ค. 64 292
กิจกรรมสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายนอกองค์กร 23 มิ.ย. 64 169
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 23 มิ.ย. 64 165
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 5 พ.ค. 64 217
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22 ม.ย. 64 215
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564 22 ม.ย. 64 210
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 14 ก.ค. 63 347
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 24 มิ.ย. 63 382
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 10 มิ.ย. 63 299
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ(48) 28 ม.ย. 63 462
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(47) 28 ม.ย. 63 448
มาตรการป้องกันการรับสินบน(46) 28 ม.ย. 63 410
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(45) 28 ม.ย. 63 419
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการการจัดซื้อจัดจ้าง(44) 28 ม.ย. 63 437
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(43) 28 ม.ย. 63 376
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(42) 28 ม.ย. 63 379