пї การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ
หัวข้อ:: การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ


การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ
 
แผนการบริการจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564....คลิก...

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564....คลิก.....

วันที่ : 20 มิถุนายน 65 View : 6
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :