องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษ


คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 
คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ITA/2562 คลิกดาวน์โหลด

เอกสาร OIT

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 

O2  ข้อมูลผู้บริหาร

O3  อำนาจหน้าที่

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

O8  Q&A

O9  Social Network 

O10  แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตาม

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017   E-Service

018   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 
O19  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

025   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


026   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

O29  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน


O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

042   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

043   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

044   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการการจัดซื้อจัดจ้าง

045   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

046   มาตรการป้องกันการรับสินบน

047   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
         กับผลประโยชน์ส่วนรวม


048มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


 
View : 320