пї รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

อบต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ​ จ.ศรีสะเกษทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
...ดาวโหลดไฟล์....

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 65 View : 357
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :