องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ศรีโนนงามน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

หัวข้อผลิตภัณฑ์ตำบล วันที่ ผู้ชม
ข้าวกล้องงอก

ชื่อกิจการ กลุ่มแปรรูปและเพ่ิมผลผลติข้าวกล้องงอก ลักษณะของกิจการ สถาบันเกษตรกร/กล...

12 ก.พ. 58 232
ลูกปัด,เอ็น

รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 331406-A01 ผลิตภัณฑ์ (Product) กระเป๋าลูกปัด รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นกระเป๋าที่ท...

12 ก.พ. 58 225